Türkiye'de kişi başına enerji tüketimi yaklaşık olarak ABD'nin ve Kanada'nın sekizde biri, Almanya, ingiltere re Japonya'nın dörtte biri kadardır. Buna karşın enerji yoğunluğu (birim GSMH başına tüketilen enerji miktarı) pak lık olarak ABD ve Kanada'nınkine eşit, Almanya, Fransa, ingiltere ve Japonya'nın iki katıdır, ilaveten, lünyada enerji yoğunluğu düşerken (örneğin son 100 yıldır ABD ve ingiltere'de yılda %1, son 50 yıldır Almanya'da yılda. %2'den fazla bir oranda azalmaktadır) Türkiye'de artmaktadır. Bütün bu göstergeler Türkiye'de enerjinin iz ve verimsiz kullanıldığına ve verimsizliğin de azalmak yerine arttığına işaret etmektedir.
Enerji tasarrufu çalışmaları değerlendirmelerinde ise ülkemizde her yıl 3 milyar (USD) dolar civarında bir kaybın olduğu gözönüne alınırsa tasarruf önlemleri daha da önem kazanmaktadır. Bu sektörlerde enerjinin etkin kullanımına yönelik teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve gerekli tasarruf önlemlerinin alınması le ülkemiz önemli bir ek kaynak kazanabilir.
Ülkemiz sanayiinde önemli bir yer tutan, enerji yoğunluğu yüksek alt sektörlerden demir-çelik, çimento, seramik, cam, tekstil, kağıt, kimya, petro-kimya ve gübre sektörlerinde, enerjinin etkin kullanımı ile ilgili leknolojileri tesislerinde kullanıyor olmaları çok büyük öneme sahiptir.
Dünyanın yaşadığı bu ekonomik rekabet koşullarında tesislerin verimi düşük ve maliyeti yüksek olması yanında bakım ve onarım amaçlı yedek parça stoklanmasının getirmiş olduğu artı mali yük gerçeğimde göz ardı edemeyiz.
Enerji tasarrufu, enerji sistemlerinin planlama, tasarım ve işletme aşamalarında dikkate alınması gereken bir olgudur.
Van der Graaf Tambur Motorları enerjinin etkin kullanımı ile ilgili teknolojilerin eıı üst seviyesinde yer dan bununla beraber üretmiş olduğu ürünlerle bir dünya lideridir.
Van  der  Graaf Tambur Motorlarının  sağlamış  olduğu  üstün  özelliklerden birkaçıdır.
BANT MOTOR olarak, ülkemiz ekonomisine ve ilgili tüm sektörlerin dünyadaki rekabet güçlerine çok büyük katkılar sağlayacak olan bu üstün teknolojiyi kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz.


Saygılarımızla.
VAN DER GRAAF

Dünya, 21. yüzyılda enerji ile ilgili çok önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Ekonomik gelişmemiz güvenilir ve sürdürülebilir enerji teminine bağlıdır. Enerji tasarrufuna ve enerjinin etkin kullanılmasına yönelik teknolojilere gerekli önemi vermemiz, önümüzdeki yıllarda ülkemizi dünya ekonomisinde iddialı bir güç olabilme yolundaki en önemli dönemeç noktalarından birisi durumuna getirecektir.
Kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olmamız nedeniyle Türkiye'nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bu ihtiyaç artışı, konvansiyonel enerji kaynaklarının giderek azalması ve hatta bazılarının tükenme noktasına yaklaşması, mevcut kaynakların optimum düzeyde kullanılmasını gerektirmektedir. Bir taraftan artan enerji ihtiyacı karşılanmaya çalışılırken diğer taraftan enerji üretiminin yol açtığı çevre kirliliğini önleme kaygısı, enerji üretim verimliliğini arttıran ve çevreyi koruyan ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Enerjinin etkin kullanımı sonucunda sağlanacak enerji tasarrufunun, daha hızlı ve daha ucuza elde edilebilen bir enerji kaynağı olduğu bugün bütün dünyaca kabul edilen bir gerçektir.